بانک باطري ایران - بانک باطري ایران

معرفی فروشندگان باطری در کشور

شهرستان اهواز

کد : ۱۵۷۵۰

پخش باطری جامعی – مجید جامعی

منطقه ۵ شهرداری – جاده کوت عبدالله کوی مشعلی خ نور پ ۱۵۱

تلفن ۵۵۶۸۲۵۱

————————————————————————

کد : ۱۵۷۵۱

صاکی – لفته صاکی

منطقه ۲ شهرداری – سه راه خرمشھر جنب بانک ملت باطری فروشی

تلفن ۳۷۸۹۴۵۶

————————————————————————

کد : ۱۵۷۵۲

باطری امیر – رحیم دورقی

منطقه ۴ شهرداری – جاده گلستان – روبروی شھرک دانشگاه جنب داروخانه

تلفن ۳۳۴۰۵۹۱

————————————————————————

کد :۱۵۷۵۳

باطری صحرا – غلامحسین تقوی

منطقه ۳ شهرداری – بلوار پاسداران بین اقبال و عامری

تلفن ۴۴۷۵۰۶۱

————————————————————————

کد : ۱۵۷۵۴

امین – امین جرفی

منطقه ۶ شهرداری – خ شیخ بھاء جنوبی بین جلالی و طلوع

تلفن ۳۷۹۵۸۱۰

————————————————————————

کد : ۱۵۷۵۵

صیوانی اصل – احمد صیوانی اصل

منطقه ۳ شهرداری – بلوار پاسداران بین عامری و انزان

تلفن ۰۰۰۰۰۰

————————————————————————

کد : ۱۵۷۵۶

سعیدی نژاد – عبدالمحمد سعیدی نژاد

منطقه ۱ شهرداری – خیابان امام – بین ادھم و گندمی

تلفن ۲۲۱۴۰۷۱

————————————————————————

کد : ۱۵۷۵۷

شنان طرفی – شجاع شنان طرفی

منطقه ۳ شهرداری – خ صباحی شھید فاضلی مقابل پمپ بنزین خزعلیه

تلفن ۲۲۵۸۸۰۹

————————————————————————

کد : ۱۵۷۵۸

رشیداوی – مطیر رشیداوی

منطقه ۷ شهرداری – برومی جنب باسکول سجاد

تلفن ۰۰۰۰۰۰۰

————————————————————————

کد : ۱۵۷۵۹

راجی پور – محمد راجی پور

منطقه ۸ شهرداری – فاز ۱ پادادشھر نبش خ بھمن

تلفن ۵۵۳۳۷۴۴

————————————————————————

کد : ۱۵۷۶۰

خادم زاده مداح – غلامحسین خادم زاده مداح

منطقه ۵ شهرداری – جاده کوت عبدالله نرسیده به کانتکس شکاره ۲

تلفن ۵۵۶۸۱۹۶

————————————————————————

کد : ۱۵۷۶۱

جباری – منصور جباری

منطقه ۱ شهرداری – اتوبات آیت اله بھبھانی نبش خ امام

تلفن ۰۰۰۰۰۰

————————————————————————

کد : ۱۵۷۶۲

جباری – علی جباری

منطقه ۱ شهرداری – خ آزادگان بین رازی و فرخ منش

تلفن ۰۰۰۰۰۰۰

————————————————————————

کد : ۱۵۷۶۳

باطری فروشی پیرزاده – مجید پیرزاده

منطقه ۶ شهرداری – سه راه خرمشھر پاساژ انقلاب

تلفن ۳۷۸۹۳۵۸

————————————————————————

کد : ۱۵۷۶۴

بلندشوشتری – مجید بلندشوشتری

منطقه ۱ شهرداری – اتوبان جمھوری – بین احمدی و ادھم

تلفن ۵۵۴۶۳۶۲

————————————————————————

کد : ۱۵۷۶۵

بداوی – حسین بداوی

منطقه ۴ شهرداری – بلوار گلستان – شرکت پیام روبرو پمپ بنزین

تلفن ۰۰۰۰۰۰۰۰

————————————————————————

کد : ۱۵۷۶۶

ناجی – ناجی غزی

منطقه ۶ شهرداری – خ فراھانی نبش خ خواجه نصیر

تلفن ۰۰۰۰۰۰۰

————————————————————————

کد : ۱۵۷۶۷

قشقائی نیا – جاسم قشقائی نیا

منطقه ۱ شهرداری – خ امام بین گندمی و فرھنگ

تلفن ۲۲۳۰۹۲۸

————————————————————————

کد : ۱۵۷۶۸

باطری مازیار جعفریان – ایمان جعفریان

منطقه ۷ شهرداری – سپیدار – خ اول پ ۱۲

تلفن ۰۰۰۰۰۰۰۰

————————————————————————

کد : ۱۵۷۶۹

جھان باطری – یاسین لیراوی

منطقه ۱ شهرداری – خ کیکاوس نبش خ باغ شیخ

تلفن ۲۲۱۵۸۸۰

————————————————————————

کد : ۱۵۷۷۰

باطری زارعی – عیدی زارعی باغبان

منطقه ۱ شهرداری – خ پیروزی بین مھربند و سیروس

تلفن ۵۵۲۵۵۳۶

————————————————————————

کد : ۱۵۷۷۱

باطری فروشی دانیال – عاصی حردانی

منطقه ۴ شهرداری – نھضت آباد – خ پیشاھنگی

تلفن ۳۳۳۳۱۵۵

————————————————————————

کد : ۱۵۷۷۲

شارژ باطری علی حامد – علی حامد

منطقه ۱ شهرداری – خ امام مقابل بیمارستان آریا

تلفن ۲۲۲۱۴۳۰

————————————————————————

کد : ۱۵۷۷۳

باطری افشین – افشین شنان طرفی

منطقه ۷ شهرداری – فلکه میدان خلیج فارس بین لین ۱و ۲ آسیاآباد

تلفن ۰۰۰۰۰۰۰

————————————————————————

کد : ۱۵۷۷۴

باطری فروشی فجر – علی اکبر خیاط زاده

منطقه ۷ شهرداری – دروازه – میدان خلیج فارس بین لین ۱و ۲ آسیاباد

تلفن ۲۲۵۳۲۸۱

————————————————————————

کد : ۱۵۷۷۵

حمولی طرفی – جعفر حمولی طرفی

منطقه ۰ شهرداری – حمیدیه ورودی شھر

تلفن ۰۰۰۰۰۰

————————————————————————

کد : ۱۵۷۷۶

باطری نور و نیرو – محمد نادرپور

منطقه ۱ شهرداری – خ شھید گندمی بین امام و کاوه

تلفن ۲۲۱۱۷۴۹

————————————————————————

کد : ۱۵۷۷۷

فروشگاه باطری شادفر – عبدالرحمن شادفر

منطقه ۱ شهرداری – خیابان فرھنگ بین دران و اتوبان پل پنجم

تلفن ۰۰۰۰۰۰۰۰

————————————————————————

کد : ۱۵۷۷۸

باطری فروشی سلامات – میلاد تازیکان

منطقه ۰۷ شهرداری – دروازه بین خ ۱و ۲ شھرداری

تلفن ۲۲۵۳۵۶۳

————————————————————————

کد : ۱۵۷۷۹

باطری فروشی – عبدالکریم زبیدی

منطقه ۰ شهرداری – حمیدیه روبور پاسگاه انتظامی

تلفن ۰۰۰۰۰

————————————————————————

کد : ۱۵۷۸۰

کردانی – عبدالکریم کردانی

منطقه ۱ شهرداری – خیابان امام – روبروی بیمارستان آریا

تلفن ۲۲۲۱۶۳۴

————————————————————————

کد : ۱۵۷۸۱

محسن نژاد – کریم محسن نژاد

منطقه ۳ شهرداری – بلوار پاسداران بین اقبال و عامری

تلفن ۴۴۷۱۷۴۳

————————————————————————

کد : ۱۵۷۸۲

دنیای باطری جنوب – غلامرضا آذری دھکردی

منطقه ۷ شهرداری – منبع آب نبش خ ۷

تلفن ۲۲۶۸۱۹۵

————————————————————————

کد : ۱۵۷۸۳

حسنوند – محمد حسنوند

منطقه ۱ شهرداری – خیابان امام خمینی – نبش خ یوسفی

تلفن ۵۵۱۴۱۸۴

————————————————————————

کد : ۱۵۷۸۴

مزعل مزروعی – موسی مزعل مزروعی

منطقه ۰۴ شهرداری – شھرک رزمندگان جنب نانوایی لوازم پیکان

تلفن ۰۰۰۰۰۰

————————————————————————

کد : ۱۵۷۸۵

حمید – حمید حمید

منطقه ۰۷ شهرداری – آسیاباد دروازه نبش خ علامه

تلفن ۰۹۱۶۱۱۳۷۷۳۴

————————————————————————

کد : ۱۵۷۸۶

باطری کارون – مالک شھولی

منطقه ۷ شهرداری – فلکه دروازه باطری فروشی

تلفن ۲۲۵۳۲۶۵

————————————————————————

کد : ۱۵۷۸۷

چنگ مریم – راه خدا چنگ مریم

منطقه ۵ شهرداری – جاده کوت عبدالله شکاره ۲ سمت راست روبروی کانتکس

تلفن ۵۵۶۱۹۸۱

————————————————————————

کد : ۱۵۷۸۸

ھمتی – علی ھمتی فرد

منطقه ۱ شهرداری – اول جاده کوت عبدالله نبش خ رودکی

تلفن ۵۵۱۶۵۸۶

————————————————————————

کد : ۱۵۷۸۹

امینی – حسن امینی برسیانی

منطقه ۶ شهرداری – اھواز کمپلو چھار راه ناصر خسرو جنوبی جنب تاکسی سرویس

تلفن ۳۷۷۵۸۹۲

————————————————————————

کد : ۱۵۷۹۰

خدمات برق اتومبیل – افشین موسوی

منطقه ۱ شهرداری – اتوبان آیت اله بھبھانی بعد از نمایندگی ایران خودرو زیبایی

تلفن ۵۵۱۵۳۰۴

————————————————————————

کد : ۱۵۷۹۱

عیدانی زاده – سید نبی عیدانی زاده

منطقه ۵ شهرداری – جاده کوت عبداله کوی شریعتی یک بین ۵و ۶

تلفن ۰۹۱۶۳۱۰۵۹۳۴

————————————————————————

کد : ۱۵۷۹۲

سعید – سعید جیرات

منطقه ۱ شهرداری – اتوبان جمھوی پل پنجم روبروی خیابان شھید کرمی خراط

تلفن ۰۹۱۶۳۱۳۷۹۱۶

————————————————————————

کد : ۱۵۷۹۳

برقکاری محمدی نیا – غلامعلی محمدی نیا

منطقه ۱ شهرداری – خ امام بین کمپانی و منصوری

تلفن ۰۹۱۶۳۲۳۷۳۹۵

————————————————————————

کد : ۱۵۷۹۴

برقکاری اتومبیل نور – محمد رضا جوھری ناتوان

منطقه ۱ شهرداری – اھواز خیابان ۱۰ پاداد جنب بانک ملت

تلفن ۵۵۳۰۴۳۰

————————————————————————

کد : ۱۵۷۹۵

رضائی – حسین رضائی

منطقه ۶ شهرداری – سه راه خرمشھر روبروی ترمینال ۱۷ گانه

تلفن ۰۹۱۶۳۱۱۰۷۶۷

————————————————————————

کد : ۱۵۷۹۶

برقکاری جلیل – جلیل خلیلیان

منطقه ۱ شهرداری – خ شریعتی اخر آسفالت خ شھید دست بریش

تلفن ۰۰۰۰۰۰۰

————————————————————————

کد : ۱۵۷۹۷

الکتریکی اتومبیل ملت – علی جمعه اگدری

منطقه ۳ شهرداری – اھواز بلوارپاسداران کوی ملت اول خیابان انزان

تلفن ۴۴۷۶۴۲۶

————————————————————————

کد : ۱۵۷۹۸

مظلوم – حیدر مظلوم

منطقه ۱ شهرداری – خ شھید مصطفائی کاراژ الیاھو

تلفن ۲۲۱۱۶۶۸

————————————————————————

کد : ۱۵۷۹۹

برقکاری امیر – عبدالامیر مسکر

منطقه ۱ شهرداری – فاز ۲ پادادشھر خ سینا

تلفن ۰۹۱۶۳۰۹۶۴۱۷

————————————————————————

کد : ۱۵۸۰۰

سید حمزه – سید حمزه دخیل پور

منطقه ۳ شهرداری – اھواز زرگان روبروی مجتمع آلومنیوم بعد از پل ھوائی سمت راست جاده

تلفن ۴۴۶۷۵۸۵

————————————————————————

کد : ۱۵۸۰۱

ایران مایلر – محمدحزابی زاده

منطقه ۵ شهرداری – جاده کوت عبداله کوی شریعتی یک بین خیابان ۹ و ۱۰ – روبروی قبرستان

تلفن ۰۹۱۶۶۱۷۴۳۸۶

————————————————————————

کد : ۱۵۸۰۲

رمضانی – غلامحسین رمضانی

منطقه ۲ شهرداری – کیان آباد خ ۳۰ متری نبش ۱۹

تلفن ۳۷۲۴۶۲

————————————————————————

کد : ۱۵۸۰۳

ھمت – غلامرضا ھمت تبار

منطقه ۶ شهرداری – خیابان انقلاب بین غزنوی و ھلالی

تلفن ۳۷۷۹۳۱۶

————————————————————————

کد : ۱۵۸۰۴

برقکاری سعید – سعید خلفی

منطقه ۶ شهرداری – فلکه سه راه خرمشھر نرسیده به بانک صادرات

تلفن ۰۹۱۶۶۱۳۸۸۲۵

————————————————————————

کد : ۱۵۸۰۵

برقکار اتومبیل ولیعصر – ابراھیم میناوی پور

منطقه ۶ شهرداری – اھوازکمپلو خیابان ولیعصر (عج) بین خیابان نوشین وشهرداری

تلفن ۳۷۷۸۴۶۶

————————————————————————

کد : ۱۵۸۰۶

فتح اله پور – عبدالرسول فتح اله پور

منطقه ۵ شهرداری – جاده کوت عبداله اسلام آباد نبش خ ۱۰

تلفن ۰۰۰۰۰۰

————————————————————————

کد : ۱۵۸۰۷

فرید – فرید نصاری پوزه

منطقه ۱ شهرداری – خ شریعتی نبش رودکی

تلفن ۵۵۲۸۸۳۵

————————————————————————

کد : ۱۵۸۰۸

منصور زاده – عبدالکریم منصورزاده

منطقه ۶ شهرداری – اھواز کمپلو امیر کبیر جنوبی بین کاشف و پور داود

تلفن ۳۷۹۱۵۹۱

————————————————————————

کد : ۱۵۸۰۹

خضری پور – محمد رضا خضری پور

منطقه ۶ شهرداری – کوی انقلاب خ سروش بین ابھری و خواجه نصیر

تلفن ۳۳۵۳۵۶۳

————————————————————————

کد : ۱۵۸۱۰

اتومبیل سادات – سید عدنان فرد زاده

منطقه ۵ شهرداری – جاده کوت عبداله کوی شریعتی دو بین خ ۱۳ و ۱۴

تلفن ۰۹۱۶۳۰۲۵۸۸۷

————————————————————————

کد : ۱۵۸۱۱

برق اتومبیل – قاسم زویدات

منطقه ۷ شهرداری – اھواز خرمکوشک عامری نبش کوچه باغبانپور

تلفن ۰۹۱۶۶۰۳۹۱۶۶

————————————————————————

کد : ۱۵۸۱۲

داود – داود غلامی

منطقه ۶ شهرداری – جاده خرمشھر بعداز پاسگاه روبروی کارواش

تلفن ۰۹۱۶۹۱۰۶۸۹۳

————————————————————————

کد : ۱۵۸۱۳

یزدانی – مسعود یزدانی

منطقه ۶ شهرداری – انتھای خ فراھانی نبش کردونی

تلفن ۳۳۹۴۰۲۸

————————————————————————

کد : ۱۵۸۱۴

الکتریکی اتومبیل صفرزاده تیرانی – سعید صفرزاده تیرانی

منطقه ۸ شهرداری – کوی باھنر بلوار معلم خ اصلی کوی ایثار

تلفن ۵۵۲۱۲۳۷

————————————————————————

کد : ۱۵۸۱۵

برق اتومبیل دوستان – قاسم روھنده

منطقه ۱ شهرداری – خ امام بعد از ۲۰ متری کوی فاطمیه نبش خ شھی جراح زاده

تلفن ۵۵۴۳۶۹۱

————————————————————————

کد : ۱۵۸۱۶

برق اتومبیل محمد – محمد رحیمی کیا

منطقه ۵ شهرداری – اھواز خیابان جنت بین خیابان شریعتی و جاده کوت عبداله روبروی فضای سبز

تلفن ۰۹۱۶۸۰۸۴۰۲۶

————————————————————————

کد : ۱۵۸۱۷

امید – محمد علی افخمی نژاد

منطقه ۱ شهرداری – جاده کوت عبداله روبروی خ ۱۸ پاداد

تلفن ۵۵۱۶۸۶۷

————————————————————————

کد : ۱۵۸۱۸

برقکاری برادران پوربھادر – عبدالرضا پور بھادر

منطقه ۶ شهرداری – کوی انقلاب خ فراھانی بین شھرداری و نوشین

تلفن ۰۹۱۶۳۱۷۱۸۰۴

————————————————————————

کد : ۱۵۸۱۹

مظلوم – مجید مظلوم

منطقه ۱ شهرداری – اھواز – خیابان شھید مصطفائی بین شریعتی و مسلم

تلفن ۲۲۱۸۹۸۴

————————————————————————

کد : ۱۵۸۲۰

مقامی – آرش مقامی منش

منطقه ۵ شهرداری – جاده کوت عبداله مشعلی جنب بانک صادرات

تلفن ۳۳۵۵۴۹۲

————————————————————————

کد : ۱۵۸۲۱

بویری – عزیز قلی بویری پیانی

منطقه ۶ شهرداری – اول جاده خرمشھر جنب پرسی گاز روبروی ۶۰ متری

تلفن ۳۷۸۶۵۱۰

————————————————————————

کد : ۱۵۸۲۲

خدمات برق خودرو رضا – محمدرضا سعیداوی

منطقه ۴ شهرداری – نھصت آباد خ شھرداری خ صدر ایمان

تلفن ۰۹۱۶۶۱۱۱۳۱۰

————————————————————————

کد : ۱۵۸۲۳

برق اتومبیل – منصور گل قلیانی

منطقه ۱ شهرداری – اتوبان پل پنجم بین خسروی و نظامی

تلفن ۵۵۱۷۲۳۸

————————————————————————

کد : ۱۵۸۲۴

بغیل پور – علی بغیل پور

منطقه ۷ شهرداری – خ شریعتی بعد از پل سیاه خ لیاقت

تلفن ۲۲۵۹۴۶۰

————————————————————————

کد : ۱۵۸۲۵

برقکاری ایران – غلامحسین گاراژچی

منطقه ۱ شهرداری – بلوار جمھوری بین فلکه پل پنجم و فلکه فاز دو پادادشھر

تلفن ۵۵۱۲۳۶۶

————————————————————————

کد : ۱۵۸۲۶

حمید – حمید قطب الدین دشت بزرگ

منطقه ۱ شهرداری – خ زند بین سعدی و کتانباف

تلفن ۲۲۲۴۸۸۱

———————————————————————–

کد : ۱۵۸۲۷

جھان – جعفر عموری

منطقه ۷ شهرداری – اھواز بلوار پاسداران ایتدای خیابان شھید چھارلنگبعد از تاکسی سرویس نخل طلایی

تلفن ۰۹۱۶۶۱۳۴۲۵۳

————————————————————————

کد : ۱۵۸۲۸

خلف دخت – عبود خلف دخت

منطقه ۳ شهرداری – زرگان جنب مسجد امام حسین ع

تلفن ۰۰۰۰۰۰۰

————————————————————————

کد : ۱۵۸۲۹

باطری سازی حمید – حمید رضائی

منطقه ۶ شهرداری – سه راه خرمشھر خ بھاران جنب ترمینال ۱۷ گانه

تلفن ۳۷۷۰۹۱۶

————————————————————————

کد : ۱۵۸۳۰

الکترو کار ولوو – غلامرضا سپھبد

منطقه ۳ شهرداری – اھواز – کریت برومی سمت چپ جاده جنب نمایندگی اسکانیا

تلفن ۰۹۱۶۳۱۳۵۶۷۰

————————————————————————

کد : ۱۵۸۳۱

جیرات – سلیم جیرات

منطقه ۱ شهرداری – خ ازادگان بعد از پل سیاه بین خ رضوی وخ نھج البلاغه

تلفن ۲۲۶۱۸۹۱

————————————————————————

کد : ۱۵۸۳۲

برقکاری توفیق – توفیق حلفی

منطقه ۶ شهرداری – سه راه خرمشھر روبروی نمایندگی ایو یکو

تلفن ۰۹۱۶۳۰۳۹۷۳۲

————————————————————————

کد : ۱۵۸۳۳

یوسف – یوسف محسنی

منطقه ۷ شهرداری – اتوبان سخیریه روبرو پل ھوایی

تلفن ۰۹۱۶۶۰۵۰۱۰۶

————————————————————————

کد : ۱۵۸۳۴

برقکاری نظر علی پور – محمد نظر علی پور

منطقه ۱ شهرداری – خیابان ادھم بین اتوبان جمھوری و بھار یک

تلفن ۵۵۳۷۸۸۶

————————————————————————

کد : ۱۵۸۳۵

اذر بر – منصور اذربر

منطقه ۱ شهرداری – اتوبان ایت الله بھبانی نبش مجاھدین

تلفن ۲۲۲۷۷۵۹

————————————————————————

کد : ۱۵۸۳۶

بھروز – بھروز طھماسبی

منطقه ۳ شهرداری – خ حجت فلکه اول زیتون کارمندی

تلفن ۴۴۴۷۵۳۵

————————————————————————

کد : ۱۵۸۳۷

نظر زاده – علی نظر زاده

منطقه ۷ شهرداری – خ علامه جنب پارک روبرو بسیج تاحیه ۳

تلفن ۲۲۶۰۹۳۱

————————————————————————

کد : ۱۵۸۳۸

مولتی پلکس – علی یکتا مھر

منطقه ۸ شهرداری – اھواز کوی باھنر بلوار معلم خیابان آموزگار ساختمان بھار

تلفن ۰۹۱۶۳۱۲۳۸۱۹

————————————————————————

کد : ۱۵۸۳۹

رحیم – رحیم طاھر دنگ کو

منطقه ۱ شهرداری – خ نظامی بین زند و رودکی

تلفن ۵۵۱۹۱۱۵

————————————————————————

کد : ۱۵۸۴۰

نوین – محمد قمری

منطقه ۱ شهرداری – فاز ۱پادادشھر بین آذر و دی غربی

تلفن ۵۵۳۵۹۹۰

————————————————————————

کد : ۱۵۸۴۱

برق اتومبیل زارعی – عیدی زارعی باغبان

منطقه ۱ شهرداری – اتوبان آیت ا… بھبھانی بین خ سیروس و جعفری

تلفن ۰۰۰۰۰۰۰۰

————————————————————————

کد : ۱۵۸۴۲

برقکاری مغینمی – علی مغینمی

منطقه ۶ شهرداری – خیابان انقلاب نبش خیابان غزنوی

تلفن ۳۷۸۷۵۲۰

————————————————————————

کد : ۱۵۸۴۳

خدمات برق اتومبیل خوزستان – ھوشنگ حسنوند

منطقه ۱ شهرداری – فاز دو پاداد شھر ایستگاه یک

تلفن ۵۵۳۶۲۲۹

————————————————————————

کد : ۱۵۸۴۴

الکتروکارمنصور – منصور حمید

منطقه ۳ شهرداری – جاده ماھشھر کریت برومی روبروی شرکت آتی کولا

تلفن ۰۹۱۶۶۱۵۵۱۳۴

————————————————————————

کد : ۱۵۸۴۵

دنیای برق سبک و سنگین – مھرداد مثلی

منطقه ۵ شهرداری – جاده کوت عبداله کوی ۲۲ بھمن نبش خ ناظم

تلفن ۵۵۶۶۲۸۳

————————————————————————

کد : ۱۵۸۴۶

برقکاری علی – علی جوھرپور

منطقه ۱ شهرداری – خیابان اباذر بین ادھم و شھید گندمی

تلفن ۲۲۳۲۱۴۱

————————————————————————

کد : ۱۵۸۴۷

اعتماد – علی پرور

منطقه ۲ شهرداری – کمپلو خ شیخ بھا نبش ۱۷ شھریور

تلفن ۰۰۰۰۰۰۰۰

————————————————————————

کد : ۱۵۸۴۸

آخوندزاده – محمد آخوند زاده

منطقه ۱ شهرداری – خ امام خینی نبش سلطانی

تلفن ۵۵۱۴۸۰۲

————————————————————————

کد : ۱۵۸۴۹

الکتریکی روشن – ابراھیم لطفی داد دھکردی

منطقه ۱ شهرداری – اھواز خیابان سلطانی جنب باشگاه قدس

تلفن ۵۵۲۹۳۰۱

————————————————————————

کد : ۱۵۸۵۰

نیک اندیش – محمد رضا نیک اندیش

منطقه ۱ شهرداری – خ خاقانی بین رودکی و اباذر

تلفن ۵۵۲۹۴۹۷

————————————————————————

کد : ۱۵۸۵۱

عندلیب – غلام علی عندلیب

منطقه ۴ شهرداری – کوی علوی خ ۶۸ متری بھارستان نبش ھلالی

تلفن ۳۷۸۳۶۴۴

————————————————————————

کد : ۱۵۸۵۲

برقکاری برادران – عباس فرخ نژاد

منطقه ۷ شهرداری – زیتون کارگری خ علامه چھار صد دستگاه

تلفن ۲۲۵۸۳۲۳

————————————————————————

کد : ۱۵۸۵۳

الکترواتومبیل – مجید سلامات ثانی

منطقه ۷ شهرداری – اھواز پیچ کارون اول منبع آب

تلفن ۰۹۱۶۹۲۳۲۱۱۴

————————————————————————

کد : ۱۵۸۵۴

عاملیت ایران خودرو – علیرضا شوش زاده

منطقه ۱ شهرداری – خ کیکاوس بیم مولوی و ادھم

تلفن ۲۲۱۳۰۹۱

————————————————————————

کد : ۱۵۸۵۵

جنوب – جاسم قنواتی

منطقه ۵ شهرداری – جاده کوت عبداله بعد از خروجی پمپ بنزین

تلفن ۵۵۵۰۱۱۱

————————————————————————

کد : ۱۵۸۵۶

احمد مکوندی – احمد مکوندی

منطقه ۱ شهرداری – خ شریعتی بین خ ۱۲ و ۱۳ کوی ابوذر

تلفن ۰۹۱۶۶۰۴۶۹۲۵

————————————————————————

کد : ۱۵۸۵۷

سیاحی – عادل سیاحی

منطقه ۶ شهرداری – خیابان پیشاھنگی بین کسری و ماموسیان

تلفن ۰۹۱۶۹۸۸۶۴۷۳

————————————————————————

کد : ۱۵۸۵۸

حیدر پرور – حیدر پرور

منطقه ۲ شهرداری – خ انقلاب بین کیان و غزنوی داخل گاراژ

تلفن ۰۰۰۰۰۰۰۰۰

————————————————————————

کد : ۱۵۸۵۹

برقکاری مرشدیان – عبدالرحیم مرشدیان

منطقه ۷ شهرداری – اتوبان سخیریه جنب باسکول ۶۰ تنی

تلفن ۲۲۴۹۱۴۱

————————————————————————

کد : ۱۵۸۶۰

باطریسازی ماک ایران کاوه – فریدون حیدرپور اھوازی

منطقه ۶ شهرداری – اھواز سه راه خرمشھر نبش خیابان بنی ھاشم

تلفن ۰۹۱۶۱۱۱۶۲۱۰

———————————————————————–

کد : ۱۵۸۶۱

وحدت – محمد پرود

منطقه ۶ شهرداری – انقلاب خ سروش خ بنی ھاشم

تلفن ۳۷۹۵۱۴۹

————————————————————————

کد : ۱۵۸۶۲

الکترو باطری سازی خلفیان – عباس خلفیان امینه

منطقه ۶ شهرداری – کمپلو خ بنی ھاشم بین ناصر خسرو و امیرکبیر

تلفن ۳۷۷۸۸۵۷

————————————————————————

کد : ۱۵۸۶۳

الکتریکی آزادی – علیرضا افخمی نژاد

منطقه ۱ شهرداری – اھواز – خیابان امام خمینی ( ره ) نبش کوی فاطمیه

تلفن ۵۵۲۵۷۳۴

————————————————————————

کد : ۱۵۸۶۴

باطریسازی ظھیری – ناصر فارسیات فلاحی

منطقه ۵ شهرداری – جاده کوت عبداله کوی شریعتی ۲ روبروی پمپ بنزین

تلفن ۰۹۱۶۸۳۹۲۱۲۹

————————————————————————

کد : ۱۵۸۶۵

حیدری – حسین حیدری فروشانی

منطقه ۱ شهرداری – خ رضوی پشت اتوبوس رانی

تلفن ۵۵۱۲۰۱۶

————————————————————————

کد : ۱۵۸۶۶

تعمیرگاه جعفری – محمد رضا جعفری فروشانی

منطقه ۱ شهرداری – خ انقلاب خ امیرکبیر جنوبی بین کاشف و پورداود

تلفن ۳۷۷۲۶۰۳

————————————————————————

کد : ۱۵۸۶۷

اخلاقی – منوچھر اخلاقی

منطقه ۵ شهرداری – جاده کوت عبداله اسلام اباد جنب مدرسه لقمان

تلفن ۵۵۶۷۰۱۲

————————————————————————

کد : ۱۵۸۶۸

الکتروبرق شمس – علیرضا شمس سولاری

منطقه ۵ شهرداری – جاده کوت عبداله کوی شھید چمران نبش خیابان اول

تلفن ۵۵۲۸۴۴۰

————————————————————————

کد : ۱۵۸۶۹

الکتریکی اتومبیل دنا – غلامرضا رضائی

منطقه ۷ شهرداری – بلوار پاسداران روبروی ۴ طبقه شرکت نفت

تلفن ۲۲۴۳۰۱۶

————————————————————————

کد : ۱۵۸۷۰

برقکاری اتومبیل – نور انبوه

منطقه ۱ شهرداری – اتوبانآیت اله بھبھانی جنب سندیکا

تلفن ۵۵۱۲۵۷۳

————————————————————————

کد : ۱۵۸۷۱

برقکاری چنانی – رمضان مسلمی

منطقه ۴ شهرداری – اھواز گلستان روبروی پمپ بنزین میاحی (مغازه ھای شھرک پیام)

تلفن ۰۹۱۶۹۰۸۴۸۶۷

————————————————————————

کد : ۱۵۸۷۲

الکتریکی تابان – بھرام رشیدی

منطقه ۱ شهرداری – خ شریعتی نبش خ رضوی

تلفن ۲۲۱۴۰۲۶

————————————————————————

کد : ۱۵۸۷۳

برق اتو مبیل ناصر – ناصر دغاغله

منطقه ۲ شهرداری – خ سی متری کیان آباد بین ۱۸ متری پنجم و خ ۲۷

تلفن ۳۳۷۲۵۵۵

————————————————————————

کد : ۱۵۸۷۴

الکتریکی و باطری سازی خوزستان – احمد کنعانی

منطقه ۵ شهرداری – اھواز جاده کوت عبدا… شھرک رزمندگان

تلفن ۰۰۰۰۰۰۰۰

————————————————————————

کد : ۱۵۸۷۵

ایفل – علی شویلی

منطقه ۶ شهرداری – کوی ملت بلوار پاسداران بین خیابان اقبال و ۲۰ متری مقیمی

تلفن ۰۹۱۶۶۱۵۴۴۲۹

————————————————————————

کد : ۱۵۸۷۶

جلالی – مجید جلالی

منطقه ۱ شهرداری – خ کمپانی بین مھربند و مجاھدین

تلفن ۵۵۱۴۱۳۶

————————————————————————

کد : ۱۵۸۷۷

منصورزاده – احمد منصور زاده

منطقه ۶ شهرداری – کمپلو خ امیر کبیر جنوبی نبش ابھری

تلفن ۳۷۷۷۳۶۷

————————————————————————

کد : ۱۵۸۷۸

خدمات برق اتومبیل حمید – حمید پورافشار

منطقه ۱ شهرداری – خ جوادالائمه ابتدای خ شھید دستغیب پ ۸

تلفن ۵۵۴۱۲۲۳

————————————————————————

کد : ۱۵۸۷۹

برادران ملک – احمد ملک

منطقه ۶ شهرداری – کمپلو خیابان لادن بین قصرشیرین و امیرکبیر

تلفن ۰۹۱۶۶۰۸۱۴۶۹

————————————————————————

کد : ۱۵۷۸۰

باطری سازی جواد – جواد شیریان شفق

منطقه ۶ شهرداری – خ انقلاب نبش خ غزنوی

تلفن ۳۷۷۳۳۹۱

————————————————————————

کد : ۱۵۷۸۱

برق اتومبیل – سھراب باقریان زاده

منطقه ۸ شهرداری – فاز ۲ پپادادشھر ایستگاه ۴ نبش خ ۶

تلفن ۰۹۱۶۶۰۵۳۹۳۰

————————————————————————

کد : ۱۵۷۸۲

برق اتومبیل مراونی – عبداله مراونی

منطقه ۲ شهرداری – اھواز کیان آباد خیابان سی متری بین خیابان ۲۵ و ۲۶ شرقی

تلفن ۰۹۱۶۷۳۹۰۶۱۸

————————————————————————

کد : ۱۵۷۸۳

فرطوسی – جاسم فرطوسی

منطقه ۴ شهرداری – جاده گلستان روبروی شھرک دانشگاه

تلفن ۳۳۵۳۱۶۸

————————————————————————

کد : ۱۵۷۸۴

الکترو کار صفا خواه – غلام رضا صفا خواه

منطقه ۶ شهرداری – اول کمپلو خ دژبان پ ۲۲

تلفن ۳۷۷۳۲۶۸

————————————————————————

کد : ۱۵۷۸۵

بن رشید – کاظم بن رشید

منطقه ۵ شهرداری – اھواز جاده کوت عبداله شکاره ۲ نبش خ زبید

تلفن ۰۹۳۶۹۶۴۷۱۸۹

————————————————————————

کد : ۱۵۷۸۶

باطریسازی میلاد – ایرج خادمین

منطقه ۶ شهرداری – خیابان انقلاب خیابان حضرت زینب نبش پورداوود

تلفن ۰۹۱۶۹۹۷۶۳۸۹

————————————————————————

کد : ۱۵۷۸۷

الکترو مشعل – ناصر جوھر پور

منطقه ۱ شهرداری – خ اباذر نبش خ مولوی

تلفن ۲۲۲۰۶۴۷

————————————————————————

کد : ۱۵۷۸۸

جو ھر پور – محمد علی جوھر پور

منطقه ۱ شهرداری – اخر خیابان شریعتی روبروی کارخانه یخ

تلفن ۰۹۱۶۹۱۰۱۸۴۴

————————————————————————

کد : ۱۵۷۸۹

بھمن – بھمن سیاه تیری

منطقه ۶ شهرداری – خ شیخ بھا جنوبی بین ابھری و شھرداری

تلفن ۰۹۱۶۹۱۲۴۰۴۶

————————————————————————

کد : ۱۵۷۹۰

منصور – منصورساکی

منطقه ۶ شهرداری – سه راه خرمشھر امتداد خیابان انقلاب روبرویتراشکاری جلالی

تلفن ۰۹۱۶۶۰۴۲۵۹۰

————————————————————————

کد : ۱۵۷۹۱

کارگھی – غلامرضا کارگھی

منطقه ۱ شهرداری – خ فردوسی نبش خ وکیلی

۰۶۱۱- تلفن ۲۲۲۴۳۳۸

————————————————————————

کد : ۱۵۷۹۲

برقکاری حبیب – حبیب جابر نسب

منطقه ۴ شهرداری – گلستان بعد از شھرک دانشگاه

تلفن ۰۹۱۶۳۲۳۰۰۲۸

————————————————————————

کد : ۱۵۷۹۳

برق اتومبیل نواصر – محمد نواصر

منطقه ۵ شهرداری – اھواز جاده کوت عبداله کوی شھیدچمران خیابان نورانی

تلفن ۰۹۱۶۶۰۱۹۷۶۳

————————————————————————

کد : ۱۵۷۹۴

صادقیان – اصغر صادقیان لودریچه

منطقه ۲ شهرداری – کمپلو ناصر خسرو جنوبی نبش ابدی

تلفن ۳۷۸۷۹۷۳

————————————————————————

کد : ۱۵۷۹۵

بوش ایران – رضا دژاکام

منطقه ۶ شهرداری – خ انقلاب بین ناصر خسرو و شیخ بھائی

تلفن ۳۷۸۵۳۴۱

————————————————————————

کد : ۱۵۷۹۶

مسعود – عباس مسعود ریخته گر

منطقه ۷ شهرداری – اھواز خیابان شریعتی عامری خرمکوشک بطرف رود خانه

تلفن ۲۲۵۷۵۵۴

————————————————————————

کد : ۱۵۷۹۷

امین – امیر منصورزاده

منطقه ۳ شهرداری – زرگان روبوری پمپ بنزین

تلفن ۰۹۱۶۸۰۹۰۵۵۸

————————————————————————

کد : ۱۵۷۹۸

الکترو کار جوان – محمود دنه دزفولی

منطقه ۵ شهرداری – جاده اسلام آباد اول اسلام آباد

تلفن ۰۰۰۰۰۰۰

————————————————————————

کد : ۱۵۷۹۹

باطری سازی عباس – عباس راثی

منطقه ۳ شهرداری – اتوبان سخیریه بعد از ۴۵ متری شھرداری

تلفن ۰۹۱۶۳۰۹۳۸۴۸

————————————————————————

کد : ۱۵۸۰۰

برق پژو خوزستان – علی شریعتی دوست

منطقه ۱ شهرداری – خ شیھد رستگاری نبش گندمی

تلفن ۰۹۱۶۶۰۵۷۷۰۷

————————————————————————

کد : ۱۵۸۰۱

محمد – علی محمد تجزیه چی

منطقه ۶ شهرداری – اھواز سه راه خرمشھر روبروی بانک صادرات

تلفن ۳۷۸۲۹۷۴

————————————————————————

کد : ۱۵۸۰۲

برق اتومبیل محمد – محمد فرطوسی

منطقه ۴ شهرداری – جاده گلستان روبروی شھرک دانشگاه

تلفن ۰۹۱۶۶۰۵۸۶۹۸

————————————————————————

کد : ۱۵۸۰۳

برق اتومبیل منصوری – علیرضا منصوری

منطقه ۱ شهرداری – گلستان بعد از فلکه کارگر سمت راسست نبش خ ۳ فرھنگ شھر

تلفن ۰۹۱۶۳۱۳۳۷۰۳

————————————————————————

کد : ۱۵۸۰۴

برقکاری ایمان – ایمان بتوندی

منطقه ۳ شهرداری – اھواز کریت برومی سمت چپ جاده روبروی پل ھوایی

تلفن ۰۹۳۵۷۷۰۴۶۳۲

*کد(۱۵۸۰۵الی۱۵۸۴۵)


طراحي شده توسط ميهن سرو
کليه حقوق اين وب سايت براي بانک باطري ایران ميباشد و هرگونه کپي برداري از طرح وب و يا مطالب پيگرد قانوني دارد